Asuntokauppaki 22§:

Asuntokauppalain (2. luku- ostajan suojaaminen rakentamisvaiheessa) mukaan osakkeenostajilla on osakkeenostajien kokouksessa oikeus valita rakennustyön tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen loppuun, ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään aiheutuvista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta.

Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. Tarkkailijalla on oikeus saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi, sekä päästä rakennuskohteeseen.

Osakeyhtiön hallituksen on kutsuttava koolle osakkeenostajien kokous sen jälkeen, kun vähintään yhdestä neljäsosasta yhtiön asuinhuoneistoja on tehty luovutussopimukset. Osakkeenostajien kokous kutsutaan koolle kullekin ostajalle lähetetyllä kirjatulla kirjeellä tai muuten todisteellisesti. (7.10.2005/795).

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla on ohjeita uuden asunnon ostajille mm. rakennustyön tarkkailuun liittyen. Myös Rakennusteollisuus RT ry on laatinut ostajan oppaan uuden asunnon kaupasta.

Kokemuksemme mukaan asuntokauppalakiin vuonna 2006 lisätty kohta rakennustyön tarkkailijasta asunnon ostajien edustajana on parantanut selvästi rakentamisen laatua. Asunnon ostaneet tulevat asukkaat saavat ajankohtaista tietoa työmaan rakennusvaiheista kuvallisten raporttiemme kautta ja näin ollen pystyvät seuraamaan rakentamista sekä vaatimaan tarvittaessa rakentajalta toimia tilanteen korjaamiseksi. Tarkkailua voidaan suorittaa muutama tunti tai päivä viikossa sopimuksemme mukaisesti. Pyydä meiltä tarjouspyynnön yhteydessä malliraportti!!